Składki członkowskie

Składki członkowskie w 2020 roku

Roczna składka członkowska składa się z dwóch opłat (opłaty stałej i pakietu informacyjnego) ponoszonych przez członków TRMEW łącznie.

W ramach pakietu informacyjnego otrzymają Państwo: roczną prenumeratę kwartalnika Energetyka Wodna, newslettery TRMEW, zniżki na wydarzenia organizowane przez TRMEW oraz firmy współpracujące z naszym stowarzyszeniem.

 

Dla członków TRMEW nie posiadających elektrowni:

•    Opłata stała 125 zł
•    Pakiet informacyjny 150 zł netto

Obie części składek płatne jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r. Pakiet informacyjny płatny na podstawie faktury po przesłaniu danych na adres biuro(at)trmew.pl

Dla członków TRMEW posiadających elektrownie:

•    Opłata stała zależna od mocy zainstalowanej:

125,00 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 0 - 300 kW

150,00 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 300 kW– 1 000 kW

175,00 zł dla elektrowni o mocy w przedziale od 1 000 kW – 5 000 kW

płatna jednorazowo w terminie do 31 marca 2020 r.

•    Pakiet informacyjny A zł/MWh, nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 6000 zł, gdzie A=1% uzyskiwanej ceny ze sprzedaży energii z instalacji OZE z uwzględnieniem istniejących systemów wsparcia.

Deklaracja kwartalnego przychodu - Zapoczątkowuje pobieranie plikuKLIKNIJ TUTAJ!

W sytuacji, jeżeli dany Członek posiada więcej niż jedną elektrownię ich moce się sumuje.

Jeśli elektrownia jest w posiadaniu, bądź jest eksploatowana przez więcej niż jedną osobę (MEW w spółce) pakiet informacyjny  nabywany jest przez spółkę, a prawo dostępu do informacji oraz egzemplarze Energetyki Wodnej otrzymuję każdy członek spółki będący członkiem TRMEW.

Brak wniesienia składek członkowskich określonych w tabeli składek skutkuje pozbawieniem członka TRMEW prawa dostępu do pakietu informacyjnego w terminie 1 miesiąca od obowiązującego terminu płatności za ten pakiet.

Członek Zwyczajny Bierny jest osobą, która na skutek nie opłacania składek członkowskich oraz braku wykupienia pakietu informacyjnego w obowiązujących terminach została pozbawiona szeregu praw i przywilejów (nie otrzymuje materiałów z pakietu informacyjnego oraz prawa do zniżek w organizowanych przez TRMEW imprezach) i została przeniesiona z grupy Członków Zwyczajnych Czynnych do kategorii Członka Zwyczajnego Biernego.  Członek Zwyczajny Bierny jest tym samym zobowiązany do wstecznego uregulowania ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec TRMEW, zgodnie z zasadami Członkostwa Zwyczajnego Czynnego.

Członek Wspierający samodzielnie deklaruje wysokość wpłacanych składek wybierając pomiędzy pakietami sponsorskimi i korzystając z warunków umów sponsorskich.

Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek.

W indywidualnym przypadku, na pisemny, umotywowany wniosek Członka, Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie wysokości należnej od niego składki.

Numer konta bankowego: 83 1090 1678 0000 0000 6603 9588

 

 

Nasi partnerzy