Ubezpieczenia MEW

 

GRUPOWY PROGRAM UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH MAŁYCH ELEKTROWNI WODNYCH.

Zarząd Towarzystwa rekomenduje swoim członkom przystąpienie do programu ubezpieczeń majątkowych dedykowanych właścicielom małych elektrowni wodnych. W ramach programu każdy członek Towarzystwa ma możliwość indywidualnego wyboru zakresu ubezpieczanego mienia oraz ustalenia jego wartości.

Od 01 lipca 2015 r. ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. (www.uniqa.pl).

 

W imieniu Towarzystwa program został przygotowany, wynegocjowany oraz wdrożony przez Kancelarię Brokerską KO-RO (Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.ko-ro.pl). Kancelaria służy pomocą przy doborze poszczególnych ryzyk, wycenie składników majątkowych, zawarciu ubezpieczenia oraz likwidacji szkód.

 

Zawarcie ubezpieczenia następuje na wniosek Ubezpieczającego, czyli członka Towarzystwa, właściciela małej elektrowni wodnej. Uzupełnieniem wniosku jest arkusz kalkulacyjny umożliwiający przeprowadzenie symulacji kosztów ubezpieczenia, który można otrzymać pod adresem.(Otwiera program do wysyłania emailikancelaria(at)ko-ro.pl )

 

Program grupowego ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka:

1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich zapewnia ochronę całego mienia elektrowni wodnej (budynki, budowle, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe) od pożaru, dymu i sadzy, wybuchu, powodzi, zalania, huraganu, deszczu nawalnego, działania ciężaru śniegu i lodu, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, upadku drzew i innych zdarzeń losowych. Ponadto w ramach ubezpieczenia objęte ochroną ubezpieczeniową są skażenia lub zanieczyszczenia spowodowane zdarzeniami losowymi oraz zniszczenia mienia wskutek akcji ratowniczej. Zakres jest rozszerzony o klauzule drobnych prac budowlano – montażowych, klauzulę uderzenia ciała obce w obiekt hydrotechniczny, uszkodzenia wskutek aktów wandalizmu wraz z umieszczeniem graffiti, klauzula katastrowy budowlanej oraz wspólnego finansowania rzeczoznawców powołanych do oszacowania rozmiarów ewentualnej szkody.

2. Ubezpieczenie utraty zysku oferowane jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na formę rozliczenia podatkowego. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie (utracone przychody pomniejszone o koszty zmienne zależne od produkcji) w wyniku przerw w pracy elektrowni, które zostały spowodowane zdarzeniami wymienionymi w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych. W ramach programu TRMEW ubezpieczyciele zapłacą za przestój MEW spowodowany uszkodzeniem infrastruktury energetycznej uniemożliwiające odbiór energii elektrycznej, brakiem możliwości dostępu do MEW np. wskutek wezbrań powodziowych czy też podjęciem działań zabezpieczających mienie w wyniku których nie doszło do uszkodzenia mienia, ale nastąpiła przerwa w produkcji

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku zabezpiecza wybrane składniki majątku przed tymi zdarzeniami.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny w tym komputery, aparaturę kontrolno – pomiarową, systemy alarmowe od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, upadku, niewłaściwej eksploatacji oraz zniszczenia wskutek przepięcia. Ochrona objęty jest też sprzęt przenośny – laptopy, tablety, telefony komórkowe.

5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych obejmuje ochroną urządzenia i maszyny elektryczne, które ulegają uszkodzeniu wskutek uszkodzenia izolacji, zwarcia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń.

6. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń ochrona obejmuje wszystkie zainstalowane maszyny i urządzenia w tym  turbiny wodne wraz z układem sterowania i przeniesienia napędu, generatory, silniki, układy pomiarowe oraz instalacje elektryczne. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe na skutek działania prądu, niewłaściwej obsługi (błędy), wandalizmu, dostania się ciała obcego, poluzowania się części, rozerwania wskutek siły odśrodkowej.

7. Ubezpieczenie utarty zysku w wyniku awarii maszyn  oferowane jest dla wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na formę rozliczenia podatkowego. W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie (utracony przychody pomniejszone o koszty zmienne związane z produkcją) w wyniku przerw w pracy elektrowni, które zostały spowodowane zdarzeniami (zniszczenia lub uszkodzenia) wymienionymi w ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk. Dodatkowo ochrona obejmuje przerwy w produkcji spowodowane naprawą urządzeń przez producenta w ramach udzielonej gwarancji

8. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (energia elektryczna). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, za które zgodnie z Kodeksem Cywilnym ponosi odpowiedzialność.

 

Kancelaria Brokerska KO-RO obsługuje również ubezpieczenia procesu inwestycyjnego MEW. Opracowanie szczegółowego zakresu ubezpieczeń, wycenia poszczególnych etapów inwestycji, oraz wynegocjowanie warunków ubezpieczenia odbywa się na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy brokerem a inwestorem.

Ramowy program ubezpieczenia inwestycji powinien zawierać wybrane elementy z poniższego katalogu oferowanych ubezpieczeń:

1.  Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architekta, projektanta lub inżyniera budowlanego - są one wymagane zgodnie z zapisami prawa budowlanego. Warunki oraz zakres tego ubezpieczenia reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 grudnia 2003 r. ( Dz. U 2003 Nr 220 poz. 2174). Minimalna suma gwarancyjna wynosi 50 000 EURO.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sprawujących samodzielne funkcje

w procesie budowlanym jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jest to najczęściej ubezpieczenie nadwyżkowe ponad ustawową sumę ubezpieczenia. Powinno ono być wymagane przy realizacji kontraktów i procesów budowlanych, w których oszacowane straty mogą być istotnie wyższe niż minimalna suma gwarancyjna określona w ubezpieczeniu obowiązkowym.

3.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób lub firm występujących we wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, obejmujące odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody rzeczowe i osobowe w ramach odpowiedzialności kontraktowej (powstałej na skutek umowy z inwestorem).

4.    Ubezpieczenie budowlano montażowe, którego przedmiotem jest obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z mieniem znajdującym się na placu budowy. Ubezpieczenie obejmuje ochroną roboty kontraktowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, które nie są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenie budowy może zawrzeć dowolna strona inwestycji.

5.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem prac budowlano montażowych z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy lub w jego sąsiedztwie.

6.    Ubezpieczenie utraty zysku inwestora, które powstało wskutek zdarzeń objętych ochroną w procesie budowy lub montażu. Przerwa w procesie budowy lub montażu powstała wskutek zdarzeń losowych lub okresowych przerw pracy powstałych z winy wykonawcy. Niewłaściwy montaż, transport lub składowanie maszyn i urządzeń lub ich uszkodzenia podczas testów wydłużają proces inwestycyjny, co skutkuje brakiem zysku zgodnego z założeniami ekonomicznymi projektu.

7.    Gwarancje finansowe to narzędzie zabezpieczające inwestora przed finansowymi skutkami niewypełnienia zobowiązań wykonawcy. Mogą być udzielane na okres wykonawstwa kontraktu oraz na okres udzielanej gwarancji. Skutkują one wypłaceniem przez gwaranta (bank lub ubezpieczyciela) określonej w umowie kaucji gwarancyjnej wskutek spełnienia się określonych w umowie gwarancji przesłanek polegających np. na braku dotrzymania terminu realizacji, braku usunięcia wad w określonym terminie.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do bezpośredniego  kontaktu

 z Kancelarią Brokerską KO-RO

tel: 71 364 03 76

fax: 71 336 09 56

email: Otwiera program do wysyłania emailikancelaria(at)ko-ro.pl

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym okniewww.ko-ro.pl

Wspierają nas