Projekt RESTOR Hydro

 

 

Uwolnijmy potencjał małych elektrowni wodnych w Europie!

Odkryjmy dziedzictwo hydroenergetyczne Europy!

 

Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro to projekt europejski, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych obiektów, wykorzystujących energię wody, takich jak młyny i nieczynne elektrownie wodne.

Film RestorHydro:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie

O projekcie:

Na terenie Europy istnieją tysiące starych młynów, kół wodnych, nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych przegród na rzekach, w których tkwi ogromny potencjał. Można go wykorzystać do  produkcji energii w mikro i małych hydroelektrowniach.

Uruchomienie tych zaniedbanych obiektów pozwoli wyprodukować energię zarówno na potrzeby lokalne, jak i po to, by zasilić europejską sieć elektroenergetyczną. Doprowadzi to również do wzrostu ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, zwiększy niezależność energetyczną i stabilność sieci. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw energii, w aspekcie ekonomicznym realizacja projektu przyczyni się do lokalnego ożywienia gospodarczego, powstania źródeł dochodów oraz zwiększenia zatrudnienia.

W projekcie RESTOR Hydro przeprowadzona będzie inwentaryzacja nadających się do odbudowy obiektów, które zostaną naniesione na mapę. Ponadto projekt zakłada stworzenie wzorcowych modeli przedsięwzięć, polegających na odbudowie zinwentaryzowanych obiektów przez lokalne spółdzielnie.

Inwentaryzacja i odbudowa obiektów będzie przeprowadzona zgodnie z wytycznymi metodologicznymi, które uwzględniają aspekty społeczne, gospodarcze i związane z ochroną środowiska.

W ramach projektu RESTOR Hydro zbadany zostanie potencjał hydroenergetyczny i wynikający z możliwości modernizacji na obszarze obejmującym kraje EU-27. Programy odbudowy obiektów zostaną zrealizowane w ośmiu wybranych krajach: Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowenii i Szwecji.

Cele projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej na potrzeby lokalne i europejskiej sieci elektroenergetycznej w sposób zrównoważony i rentowny
  • Rozpowszechnienie wiedzy o tym, że mała hydroenergetyka jest jednym z odnawialnych źródeł energii, opłacalnym  pod względem ekonomicznym i zrównoważonym pod względem środowiskowym
  • Ukazanie zalet małych elektrowni wodnych jako lokalnych narzędzi inwestycyjnych, przynoszących zyski miejscowym społecznościom, zwiększających niezależność energetyczną, a jednocześnie chroniących dziedzictwo kulturowe i środowisko
  • Wkład w stabilną produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie


Konsorcjum

Koordynatorem projektu RESTOR Hydro jest ESHA - Europejskie Stowarzyszenie Małych Elektrowni Wodnych. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą zespoły z różnych krajów europejskich, składające się z ekspertów technicznych, organizacji zajmujących się promocją małej energetyki wodnej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju tego sektora.

Polska reprezentowana jest w konsorcjum przez:

Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTRMEW Sp. z o.o.

 

Mapa RESTOR Hydro

Mapa RESTOR Hydro jest narzędziem dostarczającym wiarygodnych informacji na temat potencjału hydroenergetycznego historycznych obiektów, takich jak koła wodne, młyny, nieczynne elektrownie wodne, jazy i inne przegrody na rzekach,  zlokalizowanych na terenie krajów EU-27.

Do zebranych danych swobodny dostęp mają wszyscy zainteresowani, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, lokalni przedsiębiorcy związani z hydroenergetyką czy instytucje badawcze.

Baza danych pozwala pozyskać informacje na temat lokalizacji obiektów, które umożliwiają wykorzystanie potencjału energetycznego wody wraz z ich ogólną charakterystyką. Ma to stanowić zachętę do tworzenia spółdzielni energetycznych oraz ułatwić rozwój przedsięwzięć związanych z odbudową obiektów.

Szacuje się, że w Europie istnieje około 350 000 małych obiektów wykorzystujących w przeszłości energię wody. W ramach projektu RESTOR Hydro zebrane zostaną dane o 50 000 takich lokalizacji.

Postępy w aktualizacji mapy można śledzić na stronieOtwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknie Restor Hydro- kliknij tu!

Baza danych HYDI

RESTOR Hydro wykorzystuje i poszerza projekt Stream Map, w ramach którego w bezpłatnej bazie danych nazwanej HYDI (Hydro Data Initiative), gromadzone są szczegółowe informacje z zakresu energetyki, rynku i polityki odnoszące się do elektrowni wodnych.

Z jednej strony w projekcie RESTOR Hydro wykorzystywane są informacje zgromadzone w bazie danych HYDI, a jednocześnie obecny projekt wzbogaca inicjatywę Stream Map poprzez opracowanie map  zawierających rozmieszczenie historycznych obiektów o wysokim potencjale hydroenergetycznym zlokalizowanych w UE.

 

Poradniki na temat realizacji projektów

UDZIAŁY WSPÓLNOTOWE I LOKALNE SPÓŁDZIELNIE

W ramach projektu RESTOR Hydro wydane będą poradniki na temat zakładania spółdzielni, zrzeszających udziałowców spośród lokalnej społeczności i realizujących przedsięwzięcia z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych.

Odbudowa obiektów hydroenergetycznych przez podmioty gospodarcze mające formę spółdzielni zwiększa szansę projektów na zapewnienie im finansowania bankowego. Kilka obiektów przewidzianych do odbudowy w regionie może podlegać jednej organizacji patronackiej, odpowiadającej za ocenę potencjału lokalizacji i przygotowanie planu finansowego, który zapewni rentowność inwestycji.

Spółdzielnie realizujące projekty z zakresu małych i mikro elektrowni wodnych wniosą do lokalnych społeczności nowy dynamizm. Ich działania zmierzające do produkcji energii  z lokalnych źródeł będą sprzyjać ożywieniu gospodarczemu regionu i ochronie środowiska oraz zwiększą bezpieczeństwo dostaw energii. Oznacza to korzyści dla całego regionu.

Spółdzielnia jako model biznesowy ma szereg zalet:

·         stymuluje lokalne inwestycje polegające na produkcji energii odnawialnej

·         zwiększa akceptację dla przedsięwzięć związanych z małymi elektrowniami wodnymi poprzez umożliwienie udziału w nich lokalnej społeczności

·         sprzyja ograniczeniu barier administracyjnych i jest źródłem efektu korzyści skali

 

 

Bieżące informacje na temat projektu można śledzić na stronie Opens external link in new windowwww.restor-hydro.eu

 

Wspierają nas