Różne

2021 ROK

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk 342) Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 

Uwagi TRMEW Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

Wspierają nas