Różne

2022 ROK

Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - reforma systemu.

Uwagi TRMEW- Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ


Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Projekt z dnia 18 lutego 2022, numer w wykazie UD101-  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

Uwagi TRMEW-  Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 


Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Projekt Rozporządzenia - Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

Uwagi TRMEW - Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 

 

2021 ROK

Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk 342) Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

 

Uwagi TRMEW Zapoczątkowuje pobieranie plikuTUTAJ

Wspierają nas