Podstawowe informacje o projekcie

HYPOSO - rozwiązania hydroenergetyczne dla krajów rozwijających się i gospodarek wschodzących

Podstawowe informacje

HYPOSO to akronim anglojęzycznego tytułu projektu „Hydropower solutions for developing and emerging countries”. Jego celem jest wsparcie europejskiego sektora energetyki wodnej i ożywienie eksportu technologii firm europejskich poprzez opracowanie narzędzi, które pozwolą wykorzystać wiedzę i doświadczenie europejskiej branży hydroenergetycznej w celu ułatwienia rozwoju energetyki wodnej w wybranych krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej. Upowszechnienie europejskich technologii hydroenergetycznych na rynkach krajów docelowych, tj. Ugandy, Kamerunu, Kolumbii, Ekwadoru i Boliwii,  przyniesie korzyść ze względu na wykorzystanie zrównoważonych i dostosowanych do lokalnych potrzeb rozwiązań stymulujących transformację energetyczną w krajach rozwijających się i gospodarkach wschodzących.

Projekt HYPOSO uzyskał finansowanie w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020, a jego budżet wynosi niemal 3 mln euro. Działania w ramach projektu rozpoczęły się we wrześniu br. i będą prowadzone przez 3 lata. Projekt będzie realizowało konsorcjum, w którego skład wchodzi 13 partnerów, w tym 8 organizacji i firm europejskich oraz 5 z wymienionych wyżej krajów afrykańskich i latynoamerykańskich. Koordynatorem projektu jest WIP Renewable Energies. W realizacji zadań projektu HYPOSO będą zaangażowane również dwa polskie podmioty Instytut Maszyn Przepływowych PAN i TRMEW sp. z o.o.

Tło

Europejski rynek energetyki wodnej jest rynkiem dojrzałym i w dużej mierze nasyconym, na którym trudno spodziewać się dużej dynamiki wzrostu.  Tymczasem, w wielu regionach świata, w krajach ze słabo rozwiniętą infrastrukturą energetyczną, a jednocześnie z dużym potencjałem hydroenergetycznym, doświadczenia europejskiej branży energetyki wodnej mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania sektorów energetycznych i zwiększenia dostępu do energii elektrycznej pochodzącej ze stabilnych, przewidywalnych i zrównoważonych źródeł energii.

Liczby opisujące funkcjonowanie europejskich przedsiębiorstw i instytucji związanych z branżą energetyki wodnej są imponujące. W 2015 roku dwie trzecie światowego rynku producentów urządzeń do elektrowni wodnych stanowiły firmy europejskie. Ponadto kraje Starego Kontynentu mogą poszczycić się wieloma uczelniami wyższymi i centrami badań związanymi z branżą wodną. W krajach EU-28 w sektorze elektrowni wodnych zatrudnionych jest ponad 100 tysięcy pracowników, w tym 50 tysięcy w obszarze związanym z wytwarzaniem energii i niemal 7 tysięcy przy wytwarzaniu maszyn i urzą-dzeń, a wartość PKB generowana przez europejski sektor hydroenergetyczny wynosi 38 miliardów euro.

Działania

W kontekście opisanych powyżej uwarunkowań projekt HYPOSO ma więc prowadzić do przełama-nia barier, które utrudniają eksport europejskich technologii hydroenergetycznych do krajów, w któ-rych energetyka wodna może pełnić pożyteczną rolę. Wykonawcy projektu postarają się zrealizować ten cel poprzez dotarcie do przedstawicieli europej-skich firm z branży hydroenergetycznej oraz ich potencjalnych partnerów w wybranych krajach do-celowych oraz analizę ich możliwości i potrzeb. Eksperci pracujący w projekcie stworzą mapę po-tencjalnych lokalizacji elektrowni wodnych w kra-jach objętych projektem, spośród których wybiorą 15 projektów pilotażowych, dla których opracują koncepcje techniczne oraz analizy środowiskowe i ekonomiczne. Pracy tej towarzyszyć będę warsztaty służące budowaniu zasobów i wzmacnianiu kompe-tencji wśród lokalnych partnerów i interesariuszy, w tym potencjalnych inwestorów, ale także polityków odpowiedzialnych za uwarunkowania prawne roz-woju branży. Na zakończenie projektu partnerzy z Afryki i Ameryki Łacińskiej będę mieli szansę od-wiedzić europejskie firmy i realizowane przez nie projekty podczas wizyty studyjnej w wybranych krajach Europy.

Projektowi towarzyszyć będą liczne działania pro-mocyjne, w tym udział ekspertów w licznych mię-dzynarodowych konferencjach oraz publikacje, m.in. prezentujące europejskie firmy i technologie z dziedziny energetyki wodnej.

Podsumowanie

Oczekiwanym rezultatem projektu będzie wkład w promowanie europejskiego przemysłu hydroenerge-tycznego, przy jednoczesnym wytyczeniu dróg i  stworzeniu warunków do inwestowania w energety-kę wodną w krajach objętych projektem prowadzą-cych do wzrostu udziału odnawialnych źródeł ener-gii w produkcji energii w tych regionach.

Autorzy

Ewa Malicka

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Grudziądz
e-mail: ewa.malicka(at)trmew.pl

Janusz Steller

Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk                                          e-mail: steller(at)imp.gda.pl

 

Wspierają nas