Ceny referencyjne za energię elektryczną z OZE w 2020 r.

24.04.2020

Pod koniec lutego br. otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w konsultacjach publicznych projektu rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r. Zaproponowane ceny w projekcie rozporządzenia dla elektrowni wodnych nie uległy zmianie na co nie mogliśmy się zgodzić. TRMEW uwagi do dokumentu z uwzględnieniem wyższych cen referencyjnych przesłał 9 marca. Niestety do dnia dzisiejszego rozporządzenie nie zostało wydane co uniemożliwia wytwórcom skuteczne złożenie deklaracji  w systemie stałych taryf FIT/FIP.

Uwagi TRMEW do rozporządzenia znajdują się Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 

Ponadto, mając na uwadze prace Rządu nad rozwiązaniami w Tarczy antykryzysowej TRMEW w korespondencji skierowanej do Ministra Ireneusza Zyski- Sekretarza Stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii TRMEW zgłosiło wniosek o pilne działania legislacyjne w obszarach ważnych dla naszej branży. W swoim stanowisku TRMEW napisało m.in.:

 

1. Wnioskujemy o pilne wydanie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2020 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2020 r.

Uzasadnienie

Od 2018 wytwórcy energii z branży wodnej korzystają z bardzo dobrze ocenianego systemu stałych cen i gwarantowanych dopłat do ceny rynkowej – FIT i FIP. Jednak, podobnie jak w roku ubiegłym, również obecnie w pierwszych miesiącach 2020 roku mechanizm FIT i FIP jest unieruchomiony dla nowych instalacji, ze względu na fakt, że aby w danym roku przystąpić do systemu FIT/FIP konieczne jest uprzednie wydanie przez ministra właściwego ds. energii rozporządzenia o cenach referencyjnych obowiązujących w tym roku. Cena sprzedaży energii w systemie FIT/FIP jest bowiem uzależniona od wartości ceny referencyjnej obowiązującej w danym roku. Od początku 2020 roku wielu wytwórców, zarówno z istniejącymi, jak i z planowanymi do realizacji inwestycjami OZE, złożyło deklaracje o zamiarze korzystania z systemu FIT/FIP do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  lecz wszczęte sprawy kończą się zawieszeniem postępowania, ze względu na brak możliwości wypełnienia przez wytwórcę oświadczenia o wartości ceny skorygowanej, do wyliczenia której niezbędna jest cena referencyjna obowiązująca w danym roku. Wytwórcy ci oczekują pilnie na wydanie rozporządzenia.

 

2. Aby w przyszłości uniknąć paraliżu systemu FIT/FIP opisanego w punkcie 1 wnioskujemy o wprowadzenie zmiany w ustawie o OZE zezwalającej na stosowanie cen z poprzedniego roku do czasu ustalenia nowych cen w rozporządzeniu:

Poprawka

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269 z późn. zm.) po art. 209 dodaje się art. 209a w brzmieniu:

 

„Art. 209a. 1. Ceny referencyjne, o których mowa w art. 77 ust. 3 pkt 1, określone na rok 2019, obowiązują w roku 2020 i kolejnych latach kalendarzowych, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym minister właściwy do spraw energii wyda rozporządzenie, o którym mowa w art. 77 ust. 3.”.

Uzasadnienie

Poprawka pozwoli stosować ceny referencyjne z poprzedniego roku kalendarzowego w kolejnym roku do czasu wydania przez właściwego ministra rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej.

 

3. Wnioskujemy o odblokowanie przepisu dotyczącego zwiększenia wskaźnika redukcji ceny dla małych instalacji w systemie FIT/FIP do 95%:

Poprawka

W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1524) w art. 26:

w ust. 1 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” zastępuje się wyrazami „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 79 ust. 9-12, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a”,

b) w ust. 2 wyrazy „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 39a ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70e ust. 1 i 2, art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a” zastępuje się wyrazami „Przepisów art. 39 ust. 4, art. 70a ust. 2 i 4, art. 70f ust. 1, art. 72a ust. 7, art. 74 ust. 1, art. 92 ust. 6 i 6a oraz art. 93a”.

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana umożliwi zastosowanie przepisu dotyczącego podwyższenia wskaźnika redukującego cenę w systemie FIT/FIP dla małych instalacji z 90 do 95% ceny referencyjnej (tj. art. 70f ust. 1 ustawy o OZE) bez oczekiwania na wydanie w tej sprawie decyzji Komisji Europejskiej. Jest to wskazane ze względu na fakt, że decyzja Komisji Europejskiej nie jest w tym przypadku wymagana, gdyż przepis zwiększający wysokość wskaźnika jest zgodny z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER).

 

Przygotowała: Ewa Malicka- Prezeska Zarządu TRMEW

 


Nasi partnerzy