Susza, pandemia, zakończenie systemu wsparcia.

07.05.2020

W 2020 roku blisko 400 MEW, a więc ponad połowa istniejących obiektów, utraci prawo do korzystania ze wsparcia przeznaczonego dla instalacji OZE, co wiąże się ze znacznym obniżeniem przychodów właścicieli tych instalacji. Kolejne MEW będą traciły prawo do korzystania z sytemu wsparcia w następnych latach. Utrzymanie się MEW bez wsparcia o charakterze operacyjnym, czyli wyłącznie w oparciu o przychody ze sprzedaży energii po cenach hurtowych, jest zasadniczo niemożliwe, ze względu na fakt, że oprócz standardowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem energii (eksploatacja i naprawy bieżące urządzeń wytwórczych, obsługa i serwis instalacji OZE, koszty amortyzacji oraz podatki i opłaty) użytkownicy i właściciele MEW ponoszą dodatkowo koszty licznych usług wodnych, realizując obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych i umów z zarządcą wód (PGW Wody Polskie).
Dodatkowo w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 branża MEW obawia się sporych spadków cen na rynku energii elektrycznej, co potwierdzają notowania na rynku terminowym. Dla właścicieli MEW, którzy po zakończeniu okresu wsparcia zdani będą na sprzedaż energii na rynku po cenach hurtowych oznaczać to będzie jeszcze większy niż przewidywaliśmy dotąd spadek rentowności produkcji energii. Na te problemy nakłada się jeszcze problem tegorocznej suszy. Po licznych sygnałach płynących z naszej branży wiemy, że ze względu na niskie stany wód w ubiegłym roku produkcja energii w wielu elektrowniach wodnych była nawet o połowę niższa niż w latach bez suszy. A rok 2020, jak zapowiadają meteorolodzy i hydrolodzy, ma być jeszcze bardziej ubogi w wodę. TRMEW przesłało pismo do Ministra Klimatu, że susza, zakończenie okresu wsparcia i niskie notowania hurtowych cen energii oznacza dramatyczny spadek rentowności produkcji energii w elektrowniach wodnych, który może oznaczać dla wielu obiektów hydroenergetycznych konieczność likwidacji. W szczególności wnioskujemy o:

  • wydłużenie do 25 lat okresu udzielania pomocy operacyjnej dla MEW o mocy do 1 MW;
  • podjęcie prac nad przepisami dotyczącymi modernizacji instalacji OZE;
  • wprowadzenie niezbędnych poprawek w ustawie o OZE i Prawie Energetycznym umożliwiających tworzenie spółdzielni energetycznych.

Nasi partnerzy