Szkolenie EUROCON: Duża nowelizacja prawa energetycznego - już niedługo wejdzie w życie

21.05.2021

Dnia 15 kwietnia 2021r. Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy – Prawo energetyczne, ustawa trafiła do Senatu.

18 maja 2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej i przyjęto wszystkie poprawki Senatu.

Wynika z tego, że już niedługo wejdzie w życie, to już kwestia tylko dni… Aby byli Państwo na bieżąco zapraszamy na szkolenie on-line już w dniach 26 i 28 maja 2021 roku. Poniżej wszelkie szczegóły.

 

Na bieżąco mogą Państwo śledzić stronę:  Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

 

szkolenie on-line

Duża nowelizacja prawa energetycznego - nowe zasady funkcjonowania na rynku energii elektrycznej

ZNIŻKA DLA CZŁONKÓW TRMEW! 

 

26 i 28 maja 2021r. (środa i piątek)

26.05.2021 (środa) - szkolenie w całości prowadzi dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca.

28.05.2021 (piątek) - szkolenie w całości prowadzą mecenas Grzegorz Pizoń, Partner kierujący zespołem Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Kancelarii Bird & Bird oraz mecenas Łukasz Bondaruk, Associate, Bird & Bird

 

TO NAJWIĘKSZA ZMIANA PRAWA ENERGETYCZNEGO OD WIELU WIELU LAT!!!

 

PROGRAM

DZIEŃ 1 (26 maja 2021r., środa)

8.45-9.00 Logowanie uczestników

9:00-9:30 Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:

A. Ustawy:

- Prawo energetyczne

- nowela Prawa energetycznego z 15.04.2021 r.,

- Ustawa z 17.12.2020 r. o wsparciu morskich farm wiatrowych (MFW) – zakres zamian w uPe,

- Ustawa o OZE,

- Ustawa o wsparciu kogeneracji,

- Ustawa o efektywności energetycznej,

- Ustawa o rynku mocy.

B. Rozporządzenia:

- projekt zmiany rozporządzenia w sprawie ograniczeń,

- projekt zmiany rozporządzenia taryfowego,

- projekty rozporządzeń pomiarowych.

C. Regulacje europejskie – sygnalizacja dalszych koniecznych zmian Prawa energetycznego:

- Dyrektywa rynkowa 2019/944 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt uPe.

- Redysponowanie jednostkami OZE,

- Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.

9:30-10:10 Nowości w zakresie rozpoczynania działalności - wejścia na rynek:

- Zmiany w zakresie koncesjonowania,

- Nowe podejście do zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego,

- Zmiany w zakresie opłat koncesyjnych,

- Zmiany w zakresie ograniczenia lub cofnięcia koncesji,

- Obowiązkowy rejestr magazynów energii,

- Zmiana zakresu obowiązków informacyjnych – art. 28,

- Zmiany dotyczące funkcjonowania Koordynatora ds. negocjacji.

10:10-11:00 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku:

Operatorzy systemów elektroenergetycznych:

- Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci i kierunki dalszych zmian warunków przyłączenia

i umów przyłączeniowych;

- Nowości w obszarze sporządzenia ekspertyzy wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny,

- Rekuperacja – co to jest i na kogo nakłada obowiązki,

- zakres zmian obowiązków operatorów systemów elektroenergetycznych (OSE),

- obowiązki podmiotów dysponujących urządzeniami instalacjami i sieciami nie będącymi OSE w zakresie zdalnych pomiarów,

- Nowy zakres uprawnień OSP do sprzedaży „nadwyżek energii”

- zmiany w zakresie IRiESP/D,

- obowiązkowa wymian „liczników” harmonogram,

- zmiany w obszarze planowania rozwoju

- zamknięte systemy dystrybucyjne – kryteria wyznaczenia.

11:00-11:15 Przerwa

11:15-13:15 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

Podstawowe założenia funkcjonowania nowego systemu pomiarowego:

- operator rynku energii – kierunki regulacji,

- centralny system informacji o rynku energii – najistotniejsze założenia.

Sprzedawca, POBH i odbiorca:

- nowy zakres obowiązków publicznoprawych przedsiębiorstw energetycznych – uprawnienia odbiorcy,

- zakaz zawierania umów poza lokalem – zakres zakazu,

- obowiązki sprzedawcy w centralnym systemie informacji o rynku energii, 

- POBH a centralny system informacji o rynku energii,

- uprawnienie odbiorcy do żądania zdalnego licznika,

- liczniki przedpłatowe na żądanie odbiorcy,

- nowości w obszarze zamiany sprzedawcy,

- uprawnienie do wynagrodzenia za wprowadzenie ograniczeń.

13:15-14:00 Przerwa

14:00-14:30 Zmiany regulacji dotyczące uczestników rynku c.d:

14:30-15:40 Pozostałe nowości w zakresie funkcjonowania rynku:

- Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.

- Zmiany w zakresie komisji kwalifikacyjnych,

- Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych.

15.40-16.00 Przepisy dostosowawcze i przejściowe – od kiedy zmiany na rynku

16.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenie

*dyskusja przewidziana po każdym bloku tematycznym

    

Prowadzący: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

 

DZIEŃ 2 (28 maja 2021r., piątek)

9.15-9.30 Logowanie uczestników

Wybrane szanse biznesowe związane z kluczowymi zmianami regulacyjnymi w obszarze rynku energii

9.30-11.00 Zamknięte Systemy Dystrybucyjne – analiza nowego rozwiązania na tle przepisów wprowadzających oraz wskazanie niewynikających wprost z przepisów nowelizacji uwarunkowań związanych ze statusem ZSD

1) Omówienie regulacyjnego kontekstu wprowadzenia pojęcia systemów zamkniętych

2) Relacja pomiędzy nowymi przepisami Prawa energetycznego, a istniejącymi aktami wykonawczymi

3) Zakres możliwych korzyści

a. perspektywa energetyki zawodowej

b. perspektywa przedsiębiorstw wyspecjalizowanych (np. branżowe OSDn, energetyka przemysłowa)

c. perspektywa związana z rozwojem energetyki rozproszonej

d. perspektywa ochrony praw odbiorców

4) Kto i na jakich zasadach skorzysta z nowego rozwiązania prawnego

a. wprowadzana deregulacja i wpływ na ryzyko biznesowe działalności OSD

b. aspekty podmiotowe i przedmiotowe

c. procedura  przed Prezesem URE

2. Unijny zakres regulacji systemów zamkniętych w dystrybucji – dlaczego korzyści wynikające ze statusu ZSD będą szersze niż wynikałoby to z samego brzmienia przepisów wprowadzających

11.00-11.15 Przerwa

11.15-12.45 Magazyny energii – dotychczasowy i nowy stan prawny. Opłacalność i korzyści wynikające ze wsparcia publicznego

1. Sposób i zakres uzupełnienia regulacji w obszarze magazynowania energii

2. Wymagania regulacyjne, obowiązki

3. Magazynowanie w energetyce i przemyśle

4. Szanse, dofinansowania, systemy wsparcia

5. Czy (i w jakich przypadkach) magazynowanie może być opłacalne?

12.45-13.15 Przerwa

13.15-14.45 Infrastruktura prawna do rozwoju inteligentnego opomiarowania

- Operatorzy Informacji Rynku Energii

- Centralny System Informacji Rynku Energii

- Bilans przewidywanych korzyści i kosztów

- Możliwość pokrycia kosztów rozwiązań w zakresie inteligentnego opomiarowania z udziałem środków publicznych lub funduszy UE

14.45-15.15 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań, dyskusje i zakończenie spotkania.

*możliwość zadawania pytań bezpośrednio do prowadzących do mecenasa Grzegorza Pizonia i mecenasa Łukasza Bondaruka do 2-3 tygodni po szkoleniu

Prowadzący

Grzegorz Pizoń, Partner kierujący zespołem Energetyki, Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w Kancelarii Bird & Bird

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych. Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa, rzecznictwa interesów oraz projektów typu advocacy). Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej m.in. w kancelarii Salans (obecnie: Dentons).

Wykształcenie prawnicze Grzegorz zdobywał na Uniwersytecie Warszawskim, Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) oraz University of Cambridge. Obecnie opracowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa energetycznego.

Łukasz Bondaruk, Associate, Kancelaria Bird & Bird

Doradza klientom począwszy od 2015 roku. Specjalizuje się w doradztwie prawno-regulacyjnym z obszarów prawa energetycznego, handlu i zaopatrzenia w energię, elektromobilności, technologii CCU oraz prawa pomocy publicznej. Doradza podmiotom z sektorów energochłonnych oraz odnawialnych źródeł energii - zarówno od strony wytwórczej, jak i odbiorczej. Posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców z branż cementowych, hutniczych, wydobywczych, przemysłu motoryzacyjnego czy spożywczego. Brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących zamkniętych systemów dystrybucyjnych, elektromobilności czy czystych technologii węglowych. Reprezentował przedsiębiorców w szeregu postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, doradzając zarówno w aspektach spornych, jak i ubiegając się o liczne koncesje na prowadzenie określonych rodzajów działalności gospodarczej. Jest autorem szeregu analiz, artykułów oraz opracowań problemowych, a także prelegentem licznych szkoleń i wykładów z zakresu prawa energetycznego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, a obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Akademii Leona Koźmińskiego w odniesieniu do aspektów transgranicznego handlu energią elektryczną.

 

Szczegóły: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ

KONTAKT I REJESTRACJA:

EUROCON

tel. 22 631 22 81

tel. kom. 503 123 570

e-mail: biuro@euro-con.pl

Rejestracja: Otwiera zewnętrzny odsyłacz w nowym oknieTUTAJ


Wspierają nas