Szkolenia EUROCON_ ustawa o OZE, Prawo Energetyczne

09.06.2022

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez firmę EUROCON!

Na hasło TRMEW zniżki!


1. Kolejna nowela ustawy OZE – kierunki zmian luty 2022. Czas na biometan, biowodór i klastry
Termin: 10 czerwca 2022r. (piątek)

PROGRAM
8.15 - 9.00 Logowanie uczestników
9:00 – 9:20 Wprowadzenie i podstawy prawne:

A. Ustawy:
- Ustawa OZE po jej nowelizacjach z 17 września 2021, 29 października 2021 i 27 stycznia 2022 r.
- Projekt ustawy  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z 24 lutego 2022 r.
B. Kierunki zmian  uOZE – dyrektywy pakietu zimowego - sygnalizacja.
- Dyrektywa RED II 2018/2001 i Rozporządzenie 2019/943 – założenia wpływające na dalszy kształt rynku OZE:
* Redysponowanie jednostkami OZE,
* Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.
9:20 – 11:00 Nowości w obszarze paliw rodzajów instalacji i rozpoczynania działalności:
a) Biometan,
b) Wodór odnawialny,
c) Energia otoczenia,
d) Hybrydowa instalacja OZE – nowe podejście – współdzielenie przyłącza,
e) Instalacja OZE – kolejne zmiany,
f) Klaster energii – nowe otwarcie,
g) Moc zainstalowana elektryczna instalacji OZE,
h) Obszar ograniczania obciążenia szczytowego,
i) Partnerski handel energią z OZE, w tym zakres umów z uPe (+29),
j) Usługa ograniczania obciążenia szczytowego,
k) Rozpoczęcie i zakończenie modernizacji
l) Nowy zakres działalności rejestrowanej – wytwarzanie biogazu i biometanu,
m) Zasady funkcjonowania nowego Klastra energii:
• porozumienie klastra energii,
• koordynator klastra,
• obszar działania,
• rejestr klastrów,
• obowiązki OSD,
• zakres działania klastra – obszary  ograniczania obciążenia szczytowego,
• zwolnienia z obowiązków klastrów energii (+189j),
• zasady rozliczania klastra energii,
n) zmiany w obszarze spółdzielni energetycznej,
o) zmiany w zakresie dopuszczalnej pomocy publicznej.
11:00 – 11:15 przerwa
11:15 – 14:30 Nowości w systemach wsparcia:

a) Świadectwa pochodzenia i obowiązek zakupu energii - zmiany:
• Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – nowości,
• Świadectwa pochodzenia – bez świadectw biogazu rolniczego?,
• Zmiany w obszarze rozliczenia obowiązku,
• Zakres nowych uprawnień ministra właściwego ds. energii – rozporządzenia.
• Zakres rozdzielności systemów wsparcia.
b) System aukcyjny – zakres przyjętych zmian:
• prekwalifikacja - zmiany
• kolejność aukcji,
• nowe podejście do „wieku urządzeń”,
• modernizacja a udział w aukcji,
• współczynniki korekcyjne do cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze oferty aukcyjne,  
• aukcje na wsparcie operacyjne – po zakończeniu okresów wsparcia – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady przeprowadzenia, uprawnienia do pokrycia ujemnego salda, zasady rozliczenia obowiązku sprzedaży oraz ustalania cen referencyjnych,
• zmiany w obszarze kontroli w systemie aukcyjnym,
• zmiany w obszarze rozliczenia ujemnego salda,
• przepisy przejściowe (23).
c) System stałej ceny lub premii - zmiany:
• zmiany przedmiotowe FiP,
• wsparcie FiT lub FiP a instalacje nowe i modernizowane,
• stała cena – zakres zmian,
• zamiany w okresie wsparcia,
• przepadek zabezpieczenia – warunki,
• sprzedaż FiP po upływie okresów wsparcia, nowe uprawnienie nowe deklaracje,
• możliwość ograniczenia mocy instalacji korzystających z wydłużonego FiP.  
• Poziom stałej ceny zakupu wydłużonego FiP.
13:15 – 14:00 przerwa
14:30 – 14:45 Zmiany w obszarze zakupu ciepła odnawialnego oraz odbioru biogazu „przez sieć gazową”.
14:45 – 15:20 Najistotniejsze zmiany w obszarze gwarancji pochodzenia.
15:20 – 15:30 Krajowy punkt kontaktowy do spraw odnawialnych źródeł energii.
15:30 – 15:45 Zmiany w obszarze kar.
15:45 – 16:00 Wejście w życie i jego odroczenia - decyzja komisji.
16:00-16.15 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Dyskusja przewidywana po każdym bloku tematyczny
Link do strony: https://euro-con.pl/pl/energetyka/836-kolejna-nowela-ustawy-oze-kierunki-zmian-luty-2022-czas-na-biometan-biowodor-i-klastry
 
2. Kierunki zmian prawa energetycznego w 2022 r. - dalsze wzmacnianie rozproszonego rynku energii
Termin: 13 czerwca 2022r. (poniedziałek)

Program
8.15-9.00 Logowanie uczestników
9:00-9:20 Podstawy prawne:

A. Ustawy:
- Prawo energetyczne - uPe,
- Projekt noweli uPe z 30.04.2021 r.,
- Zakres stosowania rozporządzenia UE 2019/943.
9:20-10:00 Nowości w zakresie rozpoczynania i wykonywania działalności:
A. Agregator a niezależny agregator,
B. Magazyn energii a magazyn energii elektrycznej;
C. Instalacja zarzadzania popytałem i odpowiedź odbioru,
D. Odbiorca aktywny i obywatelska społeczność energetyczna,
E. Prosument zbiorowy i prosument wirtualny oraz reprezentant prosumentów,
F. Umowa z ceną dynamiczną,
G. Linia bezpośrednia a sieć,
H. Usługa elastyczności,
I. Zmiany w zakresie rozstrzygania sporów – zakres ingerencji w umowy,
J. Zmiany w obszarze monitorowania działalności przedsiębiorstw przez regulatora,
K. Porównywarka ofert,
L. Nowości w zakresie koordynatora ds. negocjacji,
10:00-11:00 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii:
A. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
- Nowe regulacje w obszarze przyłączania do sieci wytwórców energii;
- Zmiany w obszarze budowy linii bezpośredniej,
- Nowości w zakresie obowiązków OSE, w tym usługi niezależne od częstotliwości oraz usługi elastyczności,
- Nowości w zakresie pełnego unbundlingu operatorów – rozdział służb oraz odrębny znak towarowy,
- Prawo do redysponowania jednostkami wytwórczymi OZE,  
- Wytyczne PURE co do kierunków rozwoju sieci,
- Zmiany w zakresie IRiESP/D,
- OSP – podmiot odpowiedzialny za sporządzenie oceny wystarczalności zasobów,
- Zmiany w obszarze planowania rozwoju,
- Zakaz posiadania magazynów przez operatora i wyjątki od tego zakazu.
11:00-11:15 Przerwa
11:15-13:15 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:

B. Nowi uczestnicy runku energii:
- Obywatelskie społeczności energetyczne,
- Odbiorca aktywny,
- Agregator, agregacja, rejestr agregatorów i usługi agregacji,
- Piaskownice regulacyjne – zakresu uprawnienia do działania na rynku z wyłączeniem prawa energetycznego.
C. Sprzedawca i Odbiorca – nowe zadania i uprawnienia:
- nowości w zakresie wypowiadania umów terminowych,
- nowości w zakresie zmiany sprzedawcy,
- świadczenie usług agregacji – założenia prawne,
- zmiany w obszarze umów,
- zakres obowiązku sprzedaży na podstawie umowy z ceną dynamiczną,
- najistotniejsze zmiany w obszarze obowiązków sprzedawców, w tym nowe obowiązki informacyjne,
- zmiany w obszarze wstrzymania dostaw energii.
13:15-14:00 Przerwa
14:00-15:30 Zmiany dotyczące uczestników rynku energii c.d:
14:45-16:00 Pozostałe zmiany i przepisy przejściowe:

A. Zmiany i wyłączenia w obszarze taryfowania.
B. Zmiany w obszarze kar pieniężnych i sankcji karnych,
C. Przepisy przejściowe – od kiedy zmiany na rynku.
16:00-16.15 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Link do strony: https://euro-con.pl/pl/energetyka/843-kierunki-zmian-prawa-energetycznego-w-2022-r-dalsze-wzmacnianie-rozproszonego-rynku-energii
 
3. Nowele ustawy OZE – systemy wsparcia 2022
Termin: 1 lipca 2022r. (piątek)

PROGRAM

8:15 – 9:00 Logowanie uczestników
9:00 – 9:30 Wprowadzenie i podstawy prawne:

A. Ustawy:
- Ustawa OZE – rozwiązania obowiązujące od 1.04.2022 r.:
Ø Nowelizacja ustawy OZE z 17 września 2021,
Ø Ustawa o zmianie ustawy o OZE z 29 października 2021– duża nowela prosumencka,  
Ø Ustawa o zmianie ustawy OZE z 27 stycznia 2022 – mała nowela prosumencka.
B. Rozporządzenia:
- w sprawie rejestru magazynów energii z 21.10.21
- w sprawie opłaty koncesyjnej z 12.10.21,
- w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym z 30.11.2021,
- w sprawie dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń spółdzielni energetycznych z 23.03.2022 – obowiązuje od 1.04.2022 r.,
- systemowe – warunki i zasady przyłączenia do sieci.
C. Kierunki zmian  uOZE – dyrektywy pakietu zimowego - sygnalizacja.
- Dyrektywa RED II 2018/2001 i Rozporządzenie 2019/943:
Ø Redysponowanie jednostkami OZE,
Ø Usługi elastyczności – co to jest? - regulacje europejskie a prawo krajowe.
D. Struktura rynku energii i planowana struktura rynku energii a OZE
9:30 – 10:15 Nowości w zakresie rozpoczęcia działalności:
a) Mała instalacja,
b) Moc zainstalowana elektryczna – podejście ustawodawcy,
c) Prosument, prosument wirtualny, prosument zbiorowy,
d) Reprezentant prosumentów,
e) Zgłoszenie instalacji OSD oraz przyłączenie do sieci – nowela rozporządzenia systemowego z grudnia 2020 r. i podejście regulacyjne,
f) Kierunki zmian w związku z planowanym uruchomieniem centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE)  i operatora informacji rynku energii (OIRE) – sygnalizacja,
g) Spory przyłączeniowe a przedłużenie terminu na wprowadzenie energii (art. 81).
h) magazynowanie energii a instalacje OZE – rozwiązania z uPe z 20.05.2021 i uOZE,
i) Zmiany w zakresie wpisu do rejestru,
j) Koncesja i rejestracja – zakres zmian,
11:00 – 11:15 przerwa (krótka)
10:15 – 13:15 Nowości w systemach wsparcia:

a) Zakres wsparcia w postaci opustów – nowy system:
• Nowe uprawnienia prosumenta - obowiązki sprzedawcy w tym zobowiązanego i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia – nowe podejście,
• Net-metering i net-billing – co, kiedy, jak, do kiedy?
Co z instalacjami istniejącymi w tym modernizowanymi i rozbudowywanymi.  
• Spółdzielnia energetyczna – zasady funkcjonowania, poziom opustu, obowiązki sprzedawcy z urzędu i OSD – zakres obowiązku zakupu, bilansowania, przekazywania danych pomiarowych oraz okres rozliczenia - zakres zmian w tym regulacje nowego rozporządzenia.
b) Świadectwa pochodzenia – nowości:
• Obowiązek zakupu energii z instalacji OZE – okres obowiązku!,
• Świadectwa zielone, błękitne, brązowe – co, jak, kiedy?
• Projekt rozporządzenia o nowym zakresie obowiązku.
c) System aukcyjny – zakres przyjętych zmian w obszarze:
• prekwalifikacja
• rozpoczęcie wytwarzania energii przed wygraniem aukcji a możliwość udziału w systemie aukcyjnym,
• nowe podejście do „wieku urządzeń”,
• wydłużenie terminów sprzedaży przed aukcją i prawa do wsparcia,
• struktura koszyków aukcyjnych,
• przedsiębiorstwo w trudnej sytuacji albo z obowiązkowym zwrotem pomocy publicznej,  
• zmiana zasad wyznaczania maksymalnej ilości i wartości,
• struktura cen referencyjnych,
• zmiany w zakresie przygotowania i złożenia oferty aukcyjnej,
• możliwość zmiany oferty która wygrała aukcje – zasady i obszary!
• nowości w obszarze rozstrzygnięcia aukcji,
• wydłużenie okresu wsparcia i obowiązków sprzedawców zobowiązanych,
• zmiany w zakresie sprzedaży instalacji po aukcji,
• nowe zasady dotyczące obowiązku zakupu i rozliczania salda ujemnego po aukcji,
• nowe podejście do sankcji za brak realizacji inwestycji,
• dodatkowe obowiązki instalacji OZE wytwarzających w kogeneracji,
• nowe podejście do rozliczania „dodatniego” ujemnego salda (+15).
13:15 – 14:00 Przerwa (długa)
14:00 - 15:30 Nowości w systemach wsparcia:

d) System stałej ceny lub premii - zmiany:
• kiedy i dla kogo FiT i FiP – zmiany przedmiotowe,
• wsparcie FiT lub FiP a podmiot w trudnej sytuacji,
• wydłużenie wsparcia,
• nowe okresy wsparcia (+10),
• przepadek zabezpieczenia – warunki,
• zakres obowiązków podmiotu chcącego skorzystać, w tym przechodzącego do systemu FIT lub FIP,
• Zaświadczenia FiT lub FiP – okres przejściowy (13),
• Zakres stosowania zmienionej ustawy do podmiotów korzystających ze świadectw lub „aukcyjnych” (14) .
15:30 – 15:45 Co nowego w systemie kar i zakres ochrony sądowej?
15:45 – 16:00 Przepisy przejściowe i dostosowawcze w tym rozliczenie dodatniego salda w okresie przejściowym.
16:00-16:05 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Link do strony: https://euro-con.pl/pl/energetyka/821-szkolenie-i-warsztaty-on-line-nowele-ustawy-oze-systemy-wsparcia-2022
 
PROWADZĄCY: dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony wykładowca akademicki i MBA. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dwudziestu jeden książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa: wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego, europejskiego oraz prawa energetycznego i ustawy odnawialnych źródłach energii - związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych. Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2020) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

KONTAKT I REJESTRACJA
EUROCON
Tel.: 22 631 22 81
Kom.: 503 123 570
biuro(at)euro-con.pl


Wspierają nas