Szkolenie EUROCON: OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE – szkolenie on-line

10.08.2022


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE”

 

ZNIŻKI NA HASŁO TRMEW!


Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną rodzaje i charakter obowiązków, które nakładają na beneficjentów systemów pomocy publicznej przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, terminy realizacji, a także sankcje karne z tytułu ich niewykonania. Przybliżymy Państwu również zasady oraz warunki realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w poszczególnych systemach wsparcia, w tym podobieństwa i różnice tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczeń ujemnego salda. W toku zajęć nie zabraknie czasu na rzeczową dyskusję, w tym analizę pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.  
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć:

 

szkolenie on-line
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE
31 sierpnia 2022r. (środa)

 

PROGRAM
9.00-9.30 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
9.30-11.00
I. Istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE:
- system aukcyjny - charakter i rodzaj zobowiązania aukcyjnego - termin realizacji oraz skutki jego uchybienia
- systemy taryfy/premii gwarantowanej - przedmiot deklaracji FIT/FIP – moment przystąpienia do realizacji zobowiązania i skutki braku realizacji zobowiązania
- aktualne stanowiska interpretacyjne URE, UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń S.A.
- aktualne i projektowane (UC99) zasady przedłużania terminu spełnienia zobowiązań w systemach wsparcia - modyfikacja regulacji „COVIDO-wych” - krąg adresatów nowych uprawnień - zakres możliwych skutków ex lege;
II. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne
- system aukcyjny:
- termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej; 15letni okres wsparcia względem trzyletniego okresu wywiązywania się z obowiązku dostarczania zadeklarowanego wolumenu
- wolumeny energii - roczne i trzyletnie okresy rozliczeniowe - katalog przesłanek ograniczających zakres odpowiedzialności z tytułu niewytworzenia zadeklarowanej ilości energii
- systemy FIT/FIP - harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji - termin rozpoczęcia sprzedaży
- obowiązki instalacji OZE wytwarzających w wysokosprawnej kogeneracji;
III. Obwiązki w obszarze pomocy publicznej
- informacja roczna
- raportowanie pomocy ad hoc
- zasady korekty ceny skorygowanej - Csn;
11.00-11.20 Przerwa
11.20-12.50

IV. Zmiana właścicielska instalacji OZE
- zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji - analiza regulacji ustawowych - postanowienia Regulaminu aukcji - case study
- zasady obowiązujące w systemach FIT/FIP - możliwe stany faktyczne - praktyka orzecznicza;
V. Aktualizacja oferty aukcyjnej
- warunki dopuszczalności i termin aktualizacji oferty
- zakres i skutki aktualizacji
- zakres uprawnień i rola Prezesa URE;
VI. Zasady rozliczania ujemnego salda
- pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” - analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP
- obowiązki w zakresie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
- system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”
- zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od dnia 16 października 2022 r. - regulacje przejściowe
- stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.;     
VII. Sankcje
- „trzy rodzaje” sankcji na gruncie systemu aukcyjnego – porównanie zastosowania w odniesieniu do dodatniego salda
- art. 168 pkt 15 i 16 ustawy OZE - podstawa wymiaru oraz wysokość kary pieniężnej - przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
- art. 170 ust. 6 ustawy OZE - analiza zmiennych wzoru - omówienie wątpliwości interpretacyjnych
- odpowiedzialność karna kierownika przedsiębiorstwa energetycznego - pojęcie „kierownika przedsiębiorstwa” - przesłanki orzeczenia kary - analiza aktualnego stanowiska judykatury.

12.50-13.40 Podsumowanie, dyskusje, zadawanie pytań i zakończenie spotkania.

 

Prowadząca: Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

 

 

Link do szkolenia: https://euro-con.pl/pl/energetyka/851-obowiazki-uczestnikow-systemow-wsparcia-oze

 

 


Wspierają nas