Formy Działalności TRMEW

EDUKACJA

 • Warsztaty ABC małych elektrowni wodnych – przeprowadzone dla ponad 800 uczestników
 • Szkolenia specjalistyczne – dotyczące uprawnień elektrycznych, związanych z obsługą i nadzorem nad urządzeniamielektrycznymi
 • Studia podyplomowe – wykłady prowadzone przez przedstawicieli TRMEW w całej Polsce
PROMOCJA

 • Magazyn „Energetyka Wodna” – czasopismo wydawane przez TRMEW
 • Ekspozycja TRMEW na targach Poleko, RENEXPO, Green Power, Enex i innych
 • prelekcje na wielu konferencjach i seminariach poświęcone tematyce MEW
 • Hydro Power Session – prezentacja nowoczesnych technologii, dedykowana dla przedstawicieli RDOŚ, RZGW, uczelni technicznych oraz inwestorów
 • HIDROENERGIA 2012 – współorganizator europejskiego kongresu naukowego oraz targów poświęconych MEW
LEGISLACJA

 • Konsultacje społeczne projektów ustaw i rozporządzeń
 • Uczestnictwo w pracach komisji sejmowej ds. energetyki
 • Uczestnictwo w zespołach roboczych powołanych przez Ministra Gospodarki dotyczących opracowania zasad udostępniania stopni wodnych należących do Skarbu Państwa
INTEGRACJA CZŁONKÓW TRMEW

 • Grupa negocjacyjna – wspólna platforma sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych do świadectw pochodzenia
 • Grupowe ubezpieczenia MEW - kompleksowy program ubezpieczeniowy w tym ubezpieczenie utraty przychodów
 • Coroczne spotkania członków podczas Walnego Zebrania Członków połączone z targami i konferencjami technicznymi
 • Forum na stronie internetowej towarzystwa www.trmew.pl

Wspierają nas